Beleidsplan

De stichting is een resultaat van een twee jaar daarvoor genomen particulier initiatief om hulp te bieden aan gewonde dieren. In de loop der jaren namen de activiteiten van de stichting gestaag toe.

Thans beschikt Dierenambulance Achterhoek over een gehuurde werk- en opslagruimte, twee ambulances en een uitgebreid assortiment aan materialen en benodigdheden om op een zo professioneel mogelijke wijze haar circa 15 vrijwilligers in staat te stellen de voorkomende werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten.

Dierenambulance Achterhoek staat er financieel gezond voor. Naast de reguliere inkomsten uit de gereden ritten, worden de kosten gedekt door giften en donaties.

Dierenambulance Achterhoek blijven wij altijd op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die ons huidige vrijwilligersbestand kunnen versterken. Vrijwilligers krijgen een gedegen opleiding om de vereiste kwaliteit te kunnen garanderen. Externe ontwikkelingen zorgen er verder voor dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening en de druk op de organisatie om 24 uur per dag, 7 dagen per week “te leveren” neemt toe.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het bestuur in de afgelopen jaren een slag heeft gemaakt naar een meer professionele organisatie, zonder de bestaande structuren teveel te willen aanpassen. Het waarborgen van de continuïteit van de Dierenambulance Achterhoek en de kwaliteit van de dierennoodhulp en het dierenwelzijn zijn daarbij steeds het uitgangspunt.

De Dierenambulance Achterhoek rekent het tot haar taak om in haar verzorgingsgebied (9 Achterhoekse gemeenten) op professionele wijze eerste hulp te verlenen aan zieke en/of gewonde dieren, het transport van zieke, gewonde of overleden dieren te verzorgen en een register bij te houden van gevonden en vermiste dieren. Dit alles met als uiteindelijk doel om het dierenwelzijn te bevorderen.

De Dierenambulance Achterhoek ziet in toenemende mate een trend ontstaan naar hogere kwaliteitseisen van haar dienstverlening. Daarnaast constateert zij een afname in de aanwas van nieuwe vrijwilligers, waardoor de continuïteit van de organisatie in gedrang zou kunnen komen.

Binnen haar werkgebied richt de Dierenambulance Achterhoek zich op zieke en gewonde dieren met een “eerste hulp vraag”, op zwerfdieren en op kadavers. De uiteindelijke opdrachtgevers zijn:

  1. Particulieren met een gerichte hulpvraag betreffende hun eigen huisdier;
  2. Publiek in het algemeen voor vermiste en gevonden dieren;
  3. Gemeenten voor zwerfdieren en kadavers;
  4. Politie voor o.a. assistentie bij ontruimingen;
  5. Brandweer voor o.a assistentie bij rampen;
  6. Crematoria, dierenartsen en andere instanties voor het vervoeren van dieren.

De Dierenambulance Achterhoek vervult een belangrijke maatschappelijke functie binnen de regio. Voor het realiseren van haar doelstellingen is zij dan ook grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Financiële steun van de locale overheden, de zakelijke en de private sector is onontbeerlijk.

In de komende jaren streeft het bestuur naar optimalisering van de organisatie door op diverse kritische punten verbeteringen aan te brengen.

Het bestuur zal de organisatie van de Dierenambulance Achterhoek in de komende jaren verder professionaliseren om de continuïteit en de kwaliteit veilig te stellen. Een intensieve samenwerking met ketenpartners zal eveneens kunnen bijdragen aan de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening.

Voor de dagelijkse algehele leiding van de organisatie fungeren twee van de vrijwilligers als “manager” en vast aanspraakpunt voor het bestuur. Deze managers sturen het kantoor en de vrijwilligers aan. De managers rapporteren rechtstreeks aan het bestuur.

Vanuit de nieuw gehuurde nieuwe kantoorruimte worden alle administratieve werkzaamheden afgehandeld. In 2014 zullen er een tweetal nieuwe ambulances worden aangeschaft, uitgerust met de modernste technieken, wederom om de kwaliteit en het dierenwelzijn te bevorderen.

Voor deze werkzaamheden is een administratief vrijwilliger betrokken. Fiscale aangelegenheden worden uitbesteed.

Omdat de ambulancechauffeurs en bijrijders het “visitekaartje” van de organisatie zijn, zullen zij naast hun bestaande specialistische opleiding zo nodig een aanvullende training krijgen in communicatie en “klantgericht denken en handelen”, teneinde zich meer klantvriendelijk te kunnen opstellen. De chauffeurs worden aangestuurd door de managers.

Voor financiering op de langere termijn onderneemt het bestuur de volgende acties:

  1. Het bestuur heeft met alle betrokken gemeenten contact en zal een afspraak maken om de financiële afspraken voor de komende jaren te bespreken.
  2. Het bestuur streeft ernaar de fondsenwerving op een meer professionele wijze uit te breiden, naast de reeds lopende initiatieven. Naast lokale sponsoren worden ook regionale en landelijke fondsen benaderd. Tevens zal het donateurbestand met gerichte acties worden uitgebreid.
  3. De inkomsten van de Dierenambulance Achterhoek zijn de afgelopen jaren verder uitgebreid met de introductie van een nieuw specialisme. Paarden (kadaver-)transport is in de markt een nauwelijks ontwikkelde dienstverlening met een groot landelijk potentieel. De opbrengsten van deze activiteit dragen bij aan de vorming van een bredere basis van inkomsten.